Möt vårt team

Vi är hängivna heraldiken och vill hjälpa dig

Stefan Bede och Henric Åsklund på heraldisk kongress i Oslo 2005.
Stefan Bede och Henric Åsklund på heraldisk kongress i Oslo 2005.

Borås Heraldiska Förening

Eller Sju Härolder som vi heter numera, är faktiskt Sveriges första och äldsta lokala heraldiska förening. 

Den bildades redan 1990 och har genom åren genomgått flera stadier. Ibland lite mer aktiv, ibland lite mindre.

Föreningen är den enda inom heraldiken som är självständig. Den är inte en lokalavdelning inom svenska Heraldiska Föreningen och den är inte en lokalavdelning inom heraldiska Sällskapet i Norden (Societas Heraldica Scandinavica). 

Samtidigt är den ändå just det - en lokal avdelning som stöttar både SHF och SHS och kan därför kallas alliansförening. 

 

En resa genom historien

Föreningen bildas och växer

Men det slutar med undergång

9 februari 1990 togs det första initiativet till den heraldiska förening som kom att bli Sju härolder. 

25 maj 1990 togs det första formella steget då Stefan Bede, Magnus Persson och Jesper Wasling Borås Heraldiska Förening, BHF. Intresset för heraldik och en skämtsam elegans var basen, men också ett engagemang i rollspel spelade in.

De tre ingick i den interimsstyrelse som verkade fram till årsmötet 1990. Syftet med att bilda en förening var att sprida kunskap om heraldik i Borås och Sjuhäradsbygden genom att samla in och publicera vapen. Alla vapen: gamla och nya; offentliga och privata; adliga och borgerliga. 


1990

Interrimmötet 25 maj 1990 

Styrelsen:

Stefan Bede (ordf), Jesper Wasling och Magnus Persson

Årsmötet 7 augusti 1990 

Styrelsen:

Stefan Bede (ordf), Per Ladenvall, Mathias Söderlund, Jesper Wasling (sek) och Pontus Wasling.

Övriga förtroendevalda:

Markus Carlsson, Felix Nolte och Henrik Sjövall.

1991

Årsmötet 27 januari 1991 

Styrelsen:

Magnus Andersson, Stefan Bede (ordf), Per Ladenvall, Henric Oscarsson*, Magnus Persson, Mathias Söderlund, Jesper Wasling (sek) och Pontus Wasling.

Övriga förtroendevalda:

Gunnar Johansson, Greger Lundstedt, Henrik Sjövall och Mathias Svenungsson.

Årsmötet antog BHF:s heraldiska vapen: I blått fält tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över en.

1992

Årsmötet 1 februari 1992.

Styrelsen:

Magnus Andersson, Stefan Bede (ordf), Greger Lundstedt, Per Ladenvall, Jonas Rengensjö, Jesper Wasling (sek), Pontus Wasling.

Övriga förtroendevalda:

Felix Nolte, Fredrik Nättorp, Henric Oscarsson, Magnus Persson och Mathias Söderlund.

1993

Årsmötet 28 februari 1993.

Styrelsen:

Magnus Andersson, Stefan Bede (ordf), Greger Lundstedt, Magnus Persson, Jonas Rengensjö, Mathias Svenungsson och Jesper Wasling (sek).

Övriga förtroendevalda:

Per Ladenvall, Felix Nolte, Henric Oscarsson och Pontus Wasling.

1994

Årsmöte 27 maj 1994.

Styrelsen:

Magnus Andersson, Stefan Bede (ordf), Fredrik Nättorp, Jonas Rengensjö, Mathias Svenungsson, Jesper Wasling (sek) och Pontus Wasling.

Övriga förtroendevalda:

Greger Lundstedt, Per Ladenvall, Felix Nolte, Henric Oscarsson och Mathias Söderlund.

1995

1995 gick det inte längre. Knappt någon i styrelsen eller bland övriga bodde då kvar i Borås utan hade genom yrkesliv och studier hamnat i andra städer runt om i Sverige och världen. Av de tolv som hade valts till en förtroendepost 1994 bodde endast två kvar i Borås 1995. BHF upplöstes som formell förening och omvandlades till ett heraldiskt sällskap utan fast styrelse och utan medlemsavgifter. BHF hade som mest 28 medlemmar.

* Henric Oscarsson bytte år 2000 namn till Henric Åsklund.

Kuriosa. Per Ladenvall är kusinbarn till Bengt-Olof Kälde.

Så påverkade BHF heraldiken i Sverige

Stefan Bede och Jesper Wasling valdes 1993 in i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. 1998 valdes dessutom Henric Oscarsson/Åsklund in i samma förenings styrelse. Per Ladenvall var under några år revisor i samma förening. Från dessa uppdrag kom Jesper och Henric att få förtroendeposter i Heraldiska Sällskapet. Jesper och Stefan var 2015 medgrundare till Göteborgs heraldiska sällskap, inspirerade av Lunds heraldiska sällskap som grundats av Henric Åsklund några år tidigare. Stefan och Jesper var tillsammans med Per Ladenvall assistenter vid 1992 års heraldiska kongress i Uppsala.

Under åren som förening hölls en rad föredrag för utomstående och det gjordes en heraldisk utställning som visades på Borås stadsbibliotek och på Årås kvarn i Ulricehamn. Dessutom sattes en matrikel över borgerliga vapen samman. Ett par studiecirklar i ämnet arrangerades också.

Mellan två faser

Borås Heraldiska vilar 

Och samlar kraft 

Jesper Wasling på medeltidsdagarna i Kungahälla 2011.
Jesper Wasling på medeltidsdagarna i Kungahälla 2011.

1995 till 2005 var tio år av mindre aktivitet. I alla fall på ytan och sett till det formella. 

Föreningen hade ingen verksamhet men tre av de gamla styrelseledamöterna (Bede, Wasling och Åsklund) var aktiva i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. Även Thomas Falk valdes snart in där. 

Lennart Wasling var samtidigt revisor i SHF (senare ersatte han Falk i styrelsen) och även Per Ladenvall var en period revisor samt att Henrik Sjövall är medlem och Greger Lindstedt heraldisk konstnär. Allt detta gjorde att Svenska Heraldiska under dessa år hade fem ledamöter från BHF, och dessa var dessutom ordförande, vice ordförande, kassör, härold och sekreterare. det var det främsta skälet till att BHF var mindre aktivt dessa år - allt skedde helt enkelt i en annan förenings namn.

Den andra fasen

Återföreningen

2006 till idag

Henrik Åsklund, Jesper Wasling och Johanna Arnell-Hellström på släktforskardagarna i Göteborg 2005. Svenska Heraldiska eller Borås Heraldiska?
Henrik Åsklund, Jesper Wasling och Johanna Arnell-Hellström på släktforskardagarna i Göteborg 2005. Svenska Heraldiska eller Borås Heraldiska?

2006 tog de aktiva i SHF som bodde i Borås och Göteborg tag i BHF för att genom den skapa en lokalförening inom SHF för att på det sättet fånga in fler heraldiker som bor i området. SHF var helt enkelt för mycket riksförening för att kunna arrangera möten lokalt och de aktiva i väst bedrev ändå en hel del lokal verksamhet.

På det sättet kom SHFs dåvarande kassör Johanna Arnell-Hellström (då göteborgare) att komma med i BHF.
BHF ville även bredda sig och få in mer historia. Det var skälet till att den tidning som gjordes mellan 2006 och 2008 fick namnet Sju Härolder (ordvits med Boråsregionens traditionella namn - Sjuhärad).

Föreningen återbildades och bedrev under flera år en stillsam verksamhet där den elektroniska tidningen Sju Härolder var främsta prioritet.

2013 bildades för övrigt Göteborgs Heraldiska Sällskap, som är en lokalavdelning till Socitetas Heraldica Scandinavica, av i stort sett samma personer som var BHF, med tillägg av Jens Christian Berlin.

De aktiva i fas två

2006

Ordförande Jesper Wasling
Sekreterare Thomas Falk
Kassör Henric Åsklund
Härold Johanna Arnell (gift Hellström)
Klubbmästare Stefan Bede

2007

Ordförande Jesper Wasling
Sekreterare Thomas Falk
Kassör Henric Åsklund
Härold Johanna Arnell
Klubbmästare Stefan Bede

2008

Ordförande Jesper Wasling
Sekreterare Thomas Falk
Kassör Henric Åsklund
Härold Johanna Arnell
Klubbmästare Stefan Bede

2009

Ordförande Jesper Wasling
Sekreterare Thomas Falk
Kassör Henric Åsklund
Härold Johanna Arnell
Klubbmästare Stefan Bede

Den tredje fasen

Sju härolder uppstår

2010 blev BHF digital

Svenska Heraldiska eller Sju Härolder? Båda!
Svenska Heraldiska eller Sju Härolder? Båda!

2010 bestämde vi i BHF att det här med föreningsformalia, det var inget för oss. Istället skulle vi verka digitalt och informellt. 
För att markera det och för att markera att vi inte nödvändigtvis bara ägnar oss åt heraldik så valde vi att byta vårt namn till Sju Härolder och skippa styrelse med revisorer. 

Det var också nu som Thomas Falk tog över stafettpinnen som ledare för Sjuhärads bästa heraldiker och med Jesper Wasling som främste vapendragare. Dessa två och de som behagar vara med utgör föreningens förtroenderåd. 

Men en sak gäller fortfarande: en gång aktiv medlem, alltid medlem.

Tidningen Sju Härolder gav vi upp. Det var bättre att den typen av material hamnade i Vapenbilden (som ges ut av Svenska Heraldiska Föreningen) eller läggs på en hemsida.

Under flera år fanns också BHF som en undersida hos SHF. När SHF 2010 gick över till ett nytt webbsystem togs det mesta bort eller flyttades och när SHF 2014 bytte system ännu en gång försvann BHF helt. Vi hade heller inget önskemål om att vara kvar där.

Facebook blev vår portal utåt och för att även fånga in utländska heraldiker heter vi där omväxlande Sju Härolder och Seven Heralds.

2014 hakade vi på den internationella heraldikdagen och 2016 började vi med våra heraldiska luncher, inspirerade av våra vänner i Lund.

Vi har också en viss verksamhet på instagram. 

Och här är vi nu, 2018
Vi har just lämnat in ett förslag inför Borås stads 400-årsjubileum som vi hoppas kan genomföras av staden med vår hjälp. Förslaget lyder:
Sju härolder till Borås 400-årsjubileum
(Rubrikerna är Borås stads mall)
-- Beskriv hur din idé gör Borås modernare, snyggare och i större kostym. --
Möten förutsätter gemenskap och möten kan vara över rum eller över tid. Detta måste förstås symboliseras på något sått.
Vi i föreningen Sju Härolder tog fasta på det senare och föreslår att Borås stad utvecklar det heraldiska vapnet så att det än tydligare blir en del av Borås identitet genom från grundandet 1621.
Detta föreslår vi görs genom att boråsare och konstnärer bjuds in för att göra sin fria tolkning av beskrivningen av vapnet, men med kravet att idén av saxarna ska framgå i framställningen.
Saxarna stod ursprungligen för smideskonsten som knallarna sålde runt om i Sverige.
Saxarna stod sedan för textil- och konfektionsindustrin som byggde upp Borås.
Saxarna står nu för cutting edge, den modernaste inom de områden som vi i staden satsar på.
-- Beskriv din idé till finansiering --
Saknar tyvärr idéer till finansiering, men vi i föreningen Sju Härolder kan bistå med kunskap om vad som skiljer en logotyp från ett heraldiskt vapen; en skillnad som gör att vi som publik "ser" samma bild av Sveriges Tre kronor även om varje version skiljer sig från alla andra.
Om du målar upp ett kort scenario, vad kan din idé ha sått ett frö till att ha utvecklats om 50 år?
Ett varumärke är ett varumärke och vi tror att Borås genom att än mer framhäva sitt unika märke (de två ullsaxarna) gör Boråsarna stolta över att vara Boråsare.
Genom att använda heraldikens språk snarare än reklamens visar Borås upp sin mest innovativa och kreativa sida.
 

Projekt 2019
Vi fortsätter att presentera nya släktvapen som kan kopplas till vår region och dessutom tänker vi ta upp Sockenheraldiska institutets projekt med att ge varje svensk socken/hembygdsförening ett eget vapen. Några här i vår bygd har redan ett, andra har liggande förslag och ytterligare några föreslår vi helt krasst vad de borde ta så får vi se vad de säger om det.